KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME- v2- revizyon tarihi: 18.06.2019

DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Ticaret A.Ş. (“DJ Auto” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.

Bu çerçevede, DJ Auto olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
İşbu metinde yer alan başlıklardan herhangi biri konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

DJ Auto, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir, İstanbul’dur.

Şirketimiz 688679 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www.dj-auto.com.tr’ dir. Şirketimiz’in MERSİS numarası 0302048747600012’dur.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

DJ Auto tarafından işlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçları, Şirketimiz ile olan ilişkiniz (örn. Çalışan adayı, çalışan, iş ortağı, vb.), faydalanmakta olduğunuz ürün ve hizmetler veya yürütülen ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Her bir işleme amacı ile ilgili olarak, ilgili süreç içerisinde verileriniz temin edilmeden önce Kanun’a uygun olarak gerekli ve detaylı aydınlatma yapılmaktadır.
Kişisel verileriniz, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

a)Hizmet kalitemizi geliştirmek ve hizmet süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, bayi memnuniyetinin ölçülmesi,
b)Şirketimiz’in sunduğu internet tabanlı hizmetleri uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bu uygulamalarımızın sunduğu olanaklardan faydalanılabilmesi için gerekli verilerin temini ve işlenmesi,
c)Şirketimiz’i ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
d)Şirketimiz’in ağ ve internet bağlantılarından faydalanmanız durumunda bu yetkilendirmelerin yapılması, bilgi güvenliğine yönelik politikaların işletilmesi ve başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmeleri ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarlar Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile öngörülenler olmak üzere yasal yükümlülüklerimizin hayata geçirilmesi,
e)Şirketimiz’in finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi, kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması,
f)Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini,
g)Tabi olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
h)Şirketimiz’in faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi, bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
i)Şirketimiz’in anlaşmalı bayisi olmak istemeniz halinde, anlaşmalı bayi sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması, sözleşmenin oluşturulması ve ifası,
j)Bayi sözleşmesi kapsamındaki süreçlerin yürütülebilmesi için sistem ve uygulamaların kurulması, kullanıcılarının tanımlanması, sistemsel yetkilerin oluşturulması ve yönetilmesi,
k)Bayi sözleşmesi çerçevesindeki uygulamalar ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
l)Dış hizmet alımı ve/veya mal veya hizmet tedariki kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi, tekliflerin alınması, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile ilgili temin, tedarik ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
m)Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
y)Şirketimiz’e çalışan veya stajyer olmak üzere başvurmanız halinde, başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi, referans kontrollerinin yapılması, görüşme kayıtlarının oluşturulması,
z)Şirketimiz’in çalışanı veya stajyeri iseniz, iş sözleşmesinin kurulması ve ifası, özlük dosyasının ve ilgili yasal kayıtların oluşturulması, bordro ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz’in çalışanlarına yönelik sunduğu olanakların hayata geçirilmesi (örn. özel sağlık sigortası yapılması, vb.), çalışanlara verilebilecek araç ve gereçlere (eğer mevcut ise) ilişkin kayıt ve işlemlerin oluşturulması, kariyer ve performans yönetimi ve diğer her türlü insan kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
c)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
e)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
f)Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, iş başvurusu veya değerlendirme görüşmeleri kapsamında yaptığınız beyan ve paylaşımlar, seçme ve yerleştirme hizmeti sunan kurum veya kuruluşlar ile çevrim içi kariyer ve iş başvuru platformları üzerinden doğrudan veya dolaylı yaptığınız paylaşımlar, değerlendirme sürecinde tutulan görüşme kayıtları, çalışanın işe uygunluğunun değerlendirilmesinde katıldığı çalışma ve test sonuçları, referans görüşmeleri, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler ve Şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda ofisimizin yer aldığı binanın yönetiminden alınabilen yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

4.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

a)Çalışanlarımıza ve Aday Çalışanlarımıza İlişkin Verilerin Aktarılması
Çalışanlarımıza ve aday çalışanlarımıza ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

 • Çalışanların maaş, ücret, izin ve benzeri bilgilerini içeren bordro oluşturma süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla bu hizmeti sunan anlaşmalı hizmet tedarikçisi,
 • Maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi ve diğer olanakların sağlanabilmesi amacıyla anlaşmalı banka,
 • Çalışanlara yönelik yan hakların ve menfaatlerin çalışanlara sunulabilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarımız, anlaşmalı sigorta şirketleri
 • Şirket aracı sağlanan personel için gerekli kayıtların oluşturulabilmesi amacıyla ilgili araç kiralama şirketi,
 • Ofis alanına ve yetkili olduğu olanlara gerekli erişim yetkilerinin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ofisimizin kayıtlı adresinin yer aldığı binanın yönetimi ve yetkilendirilmiş güvenlik birimleri,
 • Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde çalışanlara iş yeri hekimi hizmeti sunulabilmesi için anlaşmalı iş yeri hekimi,
 • Şirketin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve/veya yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla yetkili kurum, kuruluş ve hizmet sağlayıcıların sunduğu çevrim içi portal, sunucu, uygulama ve benzeri alanlara erişim sağlanabilmesi için bu kurum ve kuruluşlar,
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik harici eğitimler sunulması, konferans ve seminerlerden faydalanılması durumunda bu hizmetleri veren kişi, kurum ve kuruluşlar,
 • Görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütecekleri ticari faaliyetler kapsamında yetkili olduklarının duyurulması amacıyla anlaşmalı satıcılarımız ve iş ortaklarımız,
 • Şirketimiz’in düzenleyebileceği her türlü etkinlik ve organizasyonlarda, bu organizasyonlara katılmayı tercih etmeniz halinde, gerekli seyahat ve konaklama hizmetlerinin organize edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler
 • Adli/idari soruşturmalar, ihtilaflar veya hukuken gerekli olan diğer durumlar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar.

b) Bayilerimize ve Tedarikçilerimize İlişkin Verilerin Aktarılması
Tedarikçilerimize ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

 • Ticari faaliyetler kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı bankalar,
 • Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar,
 • Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz,
 • Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB),
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

c) Ziyaretçilerimiz ve Diğer Kişiler
Şirketimiz’i bizzat ziyaret eden veya internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanan kişilere ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

 • Bina giriş çıkış işlemleri, gerekli erişim yetkilerinin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kiracısı olduğumuz binanın yönetimi ve yetkilendirilmiş güvenlik birimleri,
 • İnternet sitemizi kullanmanız durumunda, bu alanların işletilmesinden sorumlu olan kurumlar,
 • Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde bu bilgileri sunmamız gereken yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar.

İnternet sitemize ilişkin çerez politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.dj-auto.com.tr internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “ Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir, İstanbul” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,

Başvuru formunu Şirketimizin djauto@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderebilirsiniz,

Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin kisiselveri@dj-auto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,

 • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@dj-auto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz, veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.